อัตราค่าลงทะเบียน


REGISTRATION

ลงทะเบียนงานประชุุมวิชาการประจำปี 2561 ครั้งที่ 30

อัตราค่าลงทะเบียน ลงทะเบียน ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ลงทะเบียน หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561
แพทย์ยูโรที่เป็นสมาชิก 4,000 บาท 4,500 บาท
แพทย์ทั่วไป 5,000 บาท 5,500 บาท
พยาบาล 2,500 บาท 3,000 บาท

* แพทย์สมาชิกยูโรที่อายุเกิน 60 ปี

* แพทย์ประจำบ้าน

ยกเว้นค่าลงทะเบียน ยกเว้นค่าลงทะเบียน