สารจากนายกสมาคมฯ


รศ.นพ.ไชยยงค์ นวลยง
นายกสมาคมศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะแห่งประเทศไทย

เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ และพยาบาล ที่เคารพ

        ในนามคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ พยาบาล และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ. 2562 ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ณ ห้อง Napalai B-C โรงแรมดุสิตธานี พัทยา

        ทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะ จึงได้จัดหัวข้อวิชาการให้ครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้น และในปีนี้สมาคมฯ จะมีการจัด Pre-Congress โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Comprehensive Workshop of Stress Urinary Incontinence” ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:00 – 15:00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

        การจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2562 ทางสมาคมฯ ได้เชิญวิทยากรจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายหัวข้อวิชาการที่น่าสนใจ โดยวิทยากรต่างประเทศที่สมาคมฯ เชิญมาบรรยายเป็นวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน อาทิเช่น Dr.Laurence S. Baskin, Dr.Declan Murphy, Dr.Nicole L. Miller ถือเป็นโอกาสอันดีในการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ

        นอกจากสาระความรู้ที่ท่านผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอย่างเต็มที่แล้ว ในการจัดประชุมวิชาการประจำปีพ.ศ.2562 สมาคมฯ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันฟุตบอล “TUA Cup” งานแสดงมุทิตาจิตที่พวกเราชาวยูโรร่วมรดน้ำขอพรเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์จากอาจารย์ยูโรอาวุโสที่เคารพรัก และงานเลี้ยง Uro Night ในค่ำคืนวันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562

        สุดท้ายนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกสมาคมฯ ทุกท่าน จะมารวมพลังในงานประชุมวิชาการประจำปี 2562 นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

(รศ.นพ.ไชยยงค์ นวลยง)
นายกสมาคมฯ