คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ จัดการประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี

ที่ปรึกษา

ศ.เกียรติคุณ นพ.วรวัฒน์  ชุมสาย ณ อยุธยา  
ศ.เกียรติคุณ นพ.ธงชัย  พรรณลาภ  
ศ.กิตติคุณ นพ.พิชัย บุณยะรัตเวช  
ศ.เกียรติคุณ นพ.วีระสิงห์ เมืองมั่น  
พลโท นพ.ธนู ชูวิเชียร  
ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ไพบูลย์ จิตประไพ  
ศ.นพ.อภิชาติ กงกะนันทน์  
ศ.เกียรติคุณ นพ.สุพจน์ วุฒิการณ์  
ศ.เกียรติคุณ นพ.กฤษฎา รัตนโอฬาร  
รศ.นพ.อนุพันธ์ ตันติวงศ์  
พลโท นพ.สถิตย์ เรืองดิลกรัตน์  
รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ ประสพสันติ  
ผศ.นพ.ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์  

นายกสมาคมฯ

รศ.นพ.ไชยยงค์  นวลยง  

อุปนายก

ศ.นพ.วชิร คชการ  
ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์  

เลขาธิการ

รศ.นพ.สิทธิพร ศรีนวลนัด  

เหรัญญิก

นพ.จุลินทร์ โอภานุรักษ์  

นายทะเบียน

นพ.นิติ เหตานุรักษ์  

ปฏิคมและประชาสัมพันธ์

รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย  

ประธานฝ่ายวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง

ผศ.นพ.อภิรักษ์ สันติงามกุล  

ประธานวารสารและสารสนเทศ

รศ.พญ.มณฑิรา ตัณฑนุช  

ประธานการศึกษาและวิจัย

รศ.นพ.สุนัย ลีวันแสงทอง  

กรรมการกลาง

นพ.วรพจน์ ชุณหคล้าย  
รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์  
ผศ.นพ.สุพจน์ รัชชานนท์  
นพ.กวิรัช ตันติวงษ์  
ผศ.นพ.เอกรินทร์ โชติกวาณิชย์