กำหนดการประชุม

Wednesday April 3rd, 2019

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Comprehensive Workshop of Stress Urinary Incontinence”
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:00 – 15:00 น. ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Thursday April 4th, 2019

Friday April 5, 2019
Saturday April 6, 2019